REGULAMIN SERWISU PODTATRAMI24.PL


ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 
 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem PodTatrami24.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy, Użytkownika i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.).
 2. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu PodTatrami24.pl;
  2. Usługodawca lub Administrator: Andrzej Łukaszczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa Andrzej Łukaszczyk, adres: ul. Sądelska 103a, 34-531 Murzasichle, NIP 736-168-92-80, REGON 122576932, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej;
  3. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu w celu zamieszczania Ogłoszeń;
  4. Klient lub Gość: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu w celu przeglądania Ogłoszeń lub zawarcia umowy dotyczącej Ogłoszenia. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem PodTatrami24.pl, zawierająca Usługi;
  7. Usługa Elektroniczna lub Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem Serwisu, w tym Panel Użytkownika, Ogłoszenia, Serwis informacyjny, Formularz kontaktowy;
  8. Panel Użytkownika - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika, w tym Ogłoszenia, oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;
  9. Ogłoszenie – usługa turystyczna w zakresie zakwaterowania w celach turystycznych, dotycząca Lokalu, skierowana do Klienta i zamieszczana przez Użytkownika w ramach Serwisu. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
  10. Serwis informacyjny: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna w ramach Serwisu, zawierająca informacje dotyczące Zakopanego i okolic, w tym o atrakcjach regionu, wydarzeniach, a także reklamy i artykuły sponsorowane;
  11. Formularz kontaktowy – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie umożliwiający kontakt z Usługodawcą;
  12. Lokal lub Obiekt – pomieszczenie (typu pokój, dom, mieszkanie, itp.) przeznaczone do wynajęcia w celach turystycznych i będące przedmiotem Ogłoszenia,
  13. Zapytanie ofertowe – zapytanie skierowane poprzez formularz kontaktowy przez Klienta do Użytkownika celem uzyskania informacji na temat Lokalu na potrzeby rezerwacji i zawarcia Umowy dotyczącej Lokalu;
  14. Umowa - umowa na odległość, dotycząca Usługi lub Lokalu, zawarta z wykorzystaniem Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, Usługodawcą a Klientem lub Użytkownikiem a Klientem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi lub Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika lub Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub Klient (np. pocztą elektroniczną). 
 4. Użytkownik i Klient powinni zapoznać się z Regulaminem.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników i Klientów

 
 1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: Sądelska 103a, 34-531 Murzasichle, e-mail: kontakt@podtatrami24.pl, tel. +48 692 597 150.
 2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika lub Klienta (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Zawarcie umowy świadczenia płatnej Usługi wymaga zachowania procedury przewidzianej w Regulaminie.
 6. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 7. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika i Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 8. Administrator nie współpracuje z Użytkownikami ani Klientami działającymi w sposób lub w zakresie niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącym usług lub produktów typu: środki odurzające (w tym zwane dopalaczami), materiały/przedmioty kolekcjonerskie; produkty uznawane za nieetyczne lub nielegalne; produkty lub usługi odwołujące się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, produkty lub usługi odwołujące się do nienawiści rasowej i narodowościowej, stosowania przemocy, itp.; treści pornograficzne, pedofilskie, itp. W razie sprzecznego z powyższym działania Użytkownika lub Klienta, Usługodawca może żądać zaprzestania korzystania z Serwisu, do czego Użytkownik lub Klient zobowiązany jest zastosować się niezwłocznie (w ciągu 3 dni), zablokować Panel Użytkownika, a Użytkownikowi ani Klientowi nie przysługują żądne roszczenia względem Administratora.
 9. Administrator zapewnia platformę umożliwiającą nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Klientom. Użytkownik może stosować także własny regulamin dotyczący umowy odnośnie Lokalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za warunki i wykonanie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Klientem.
 

§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

 
 1. Umowa dotycząca usług elektronicznych nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta lub wykonania Umowy.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 

ROZDZIAŁ 3. PANEL UŻYTKOWNIKA

 
 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu po rejestracji konta z wykorzystaniem Panelu Użytkownika.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w procesie rejestracji przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację. Logowanie do Panelu Użytkownika polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Użytkownika. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 3. Panel Użytkownika umożliwia Użytkownikowi zarządzanie poprzez wprowadzenie lub modyfikację danych i Ogłoszeń, dodanie własnego regulaminu obowiązującego dla umów dotyczących Lokalu, wyłączenie możliwości zamieszczania opinii przez Klientów, udzielanie odpowiedzi Klientom, rozliczenia z Usługodawcą.
 4. Korzystanie z Panelu Użytkownika możliwe jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Zamieszczanie Ogłoszeń wymaga wykupienia abonamentu, o którym mowa w rozdziale 4.
 5. Panel Użytkownika może zostać zablokowany lub usunięty przez Administratora w przypadkach przewidzianych w Regulaminie albo w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Panelu Użytkownika poprzez kontakt z Usługodawcą (e-mail: kontakt@podtatrami24.pl ).
 7. Usunięcie Panelu Użytkownika wiąże się z usunięciem Ogłoszenia.
 8. W przypadku usunięcia Panelu Użytkownika nie są zwracane ewentualne niewykorzystane środki z tytułu abonamentu lub punktów pozycjonujących.
 

ROZDZIAŁ 4. OGŁOSZENIA

 

§ 1. Ogłoszenia


 1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Ogłoszenia dotyczące Lokalu.
 2. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  1. opis wraz z cennikiem;
  2. informacje o udogodnieniach;
  3. oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie w Serwisie;
  4. adres Lokalu;
  5. dane kontaktowe Użytkownika;
  6. dane do faktury.
 3. Użytkownik może zamieścić także:
  1. zdjęcia Lokalu lub otoczenia Lokalu – w liczbie – brak limitu,
  2. własny regulamin;
  3. informacje o dodatkowych ofertach, ofertach tymczasowych, itp.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Ogłoszeń:
  1. skryptów, np. Java Script;
  2. kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu;
  3. elementów graficznych, które ingerują w szablon Serwisu i zmieniają jego standardowy układ,
  4. odnośników do innych stron internetowych,
  5. formularzy kontaktowych,
 5. Użytkownik ma obowiązek działać w sposób zgodny z przeznaczeniem Serwisu, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa. Obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika ze zdjęć, grafik i innych utworów Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie praw autorskich i prawa własności intelektualnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej przez Użytkownika.
 7. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich do wszelkich materiałów, w tym prawa do powielania i korzystania z materiałów (zdjęć, tekstu, itd.) zamieszczonych w Serwisie i tym samym Użytkownik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej.
 8. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń osoby trzeciej dotyczących treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej, Użytkownik zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz dokona zwrotu wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne) z tego tytułu.
 9. Obiekt może być reklamowany zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 7 Regulaminu.

§ 2. Zamieszczanie Ogłoszeń i abonament


 1. Ogłoszenia mogą być zamieszczane tylko za pośrednictwem Panelu Użytkownika.
 2. Użytkownik może zamieścić jedno Ogłoszenie - do jednego Panelu Użytkownika może być przypisany tylko jeden Obiekt. Administrator może przypisać kolejne Obiekty do danego Panelu Użytkownika tylko po uprzednim ustaleniu.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia jest możliwe tylko w przypadku posiadania przez Użytkownika aktywnego abonamentu.
 4. Abonament jest aktywowany przez Usługodawcę po zapłacie należności, zgodnie z § 4 niniejszego rozdziału.
 5. Okres ważności abonamentu zależy od wyboru Użytkownika, dokonanego spośród oferowanych przez Usługodawcę (np. Abonament 1 rok jest ważny przez 365 dni od dnia aktywowania).
 6. W przypadku upływu okresu ważności abonamentu Ogłoszenia są automatycznie uznawane za archiwalne, co oznacza, że dane kontaktowe Użytkowników nie są widoczne dla Klientów. W takim przypadku nie jest możliwe korzystanie z punktów pozycjonujących – pozostają one nieaktywne do czasu wykupienia abonamentu.
 7. Ogłoszenie może zostać uaktualnione lub zmienione przez Użytkownika z tym zastrzeżeniem, że zmiana nie może polegać na zmianie Lokalu.
 8. Użytkownik nie może w ramach Serwisu zamieszczać zdjęć nie dotyczących Lokalu ani Ogłoszenia, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.

§ 3. Pozycjonowanie Ogłoszeń

1.
Ogólne

 1. Kolejność, w jakiej Ogłoszenie pojawia się w Serwisie, określana jest automatycznie i jednostronnie przez Administratora, ale na kolejność ma wpływ pozycjonowanie Ogłoszenia przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może pozycjonować Ogłoszenia z wykorzystaniem punktów pozycjonujących.
 3. Ogłoszenia są sortowane malejąco, według liczby punktów, która jest odejmowana każdego dnia (Ogłoszenia z największą liczbą odejmowanych punktów są najwyżej na liście Ogłoszeń).
 4. Wysokość pozycji Ogłoszenia w Serwisie zależy od:
  1. liczby dziennie wydawanych przez Użytkownika punktów pozycjonujących (punktów, które są codziennie odejmowane od sumy punktów);
  2. sumy punktów Użytkownika.


2. Gromadzenie punktów pozycjonujących


 1. Punkty pozycjonujące są gromadzone przez Użytkownika na zasadzie „za każde 1 złoty netto przysługuje 1 punkt w programie pozycjonującym”.
 2. Punkty pozycjonujące Użytkownik może nabyć poprzez:
  1. zakup abonamentu – w ramach danego abonamentu automatycznie przyznawane są punkty pozycjonujące w określonej liczbie;
  2. zakup punktów pozycjonujących – liczba punktów do wybory przez Użytkownika spośród pakietów punktów oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca może wprowadzić czasowe akcje promocyjne, w ramach których Użytkownik może otrzymać od Usługodawcy dodatkowe punkty pozycjonujące, np.:
  1. punkty przyznawane jako dodatkowe do punktów zakupionych lub do abonamentu.
 4. Korzystanie z innych Usług, w tym reklam, nie uprawnia do otrzymania punktów pozycjonujących.
 5. Użytkownik może dokonać zakupu punktów pozycjonujących. Koszt zakupu jednego punktu pozycjonującego to 1,00 złoty  netto (1,23 złoty brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto.
 6. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez Panel Użytkownika.
 

3. Korzystanie z punktów pozycjonujących

 
 1. Użytkownik ma możliwość wpływania na kolejność Ogłoszenia w Serwisie poprzez:
  1. ustawienie liczby punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu 1 dnia;
  2. zakup punktów pozycjonujących. Użytkownik ma możliwość jednorazowego zakupu określonej puli punktów, która będzie wykorzystywana przez Użytkownika w przyszłości, ale suma punktów Użytkowania ma też wpływ na kolejność, w jakiej Ogłoszenie pojawia się w Serwisie.
 1. Jeżeli liczba dziennie wydawanych przez Użytkownika punktów pozycjonujących oraz suma punktów Użytkowania mają identyczną wartość w przypadku różnych Użytkowników to kolejność wyświetlania ich Ogłoszeń w Serwisie jest losowa.
 2. Minimalna liczba punktów pozycjonujących jest określana przez Usługodawcę i widoczna w Panelu Użytkownika.
 3. Użytkownik może zwiększyć liczbę dziennych punktów pozycjonujących (punktów, które są codziennie odejmowane od sumy punktów) - im wyższa liczba punktów pozycjonujących odejmowanych codziennie tym wyższa pozycja Ogłoszenia w Serwisie.
 4. Nie jest możliwe wstrzymanie pozycjonowania Ogłoszenia. W przypadku niedokonywania pozycjonowania lub wygaśnięcia wykorzystanych punktów pozycjonujących Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie w kolejności losowej.
 5. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla Użytkownika
 6. Punkty pozycjonujące nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci.
 7. Użytkownik nie będzie zgłaszał żadnych pretensji w stosunku do Usługodawcy w związku z kolejnością Ogłoszenia w Serwisie.
 8. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia w Panelu Użytkownika jaka liczba punktów pozycjonujących zmiennych jest niezbędna w danej chwili dla uzyskania pozycji w Serwisie nie niższej niż określona przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż powyższa informacja jest jedynie szacunkowa, gdyż kolejność, w jakiej Ogłoszenia pojawiają się w Serwisie ulega ciągłym zmianom.
 

4. Zastrzeżenia


 1. Zakup punktów pozycjonujących stanowi świadczenie jednorazowe.
 2. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika, rezygnacji z publikacji Ogłoszenia lub rozwiązania Umowy z Usługodawcą przez Użytkownika, punkty pozycjonujące wcześniej przyznane oraz zakupione, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci lub przeniesieniu na inny Panel Użytkownika.
 3. Punkty pozycjonujące nie mogą być wymienione na inne usługi w Serwisie.

§ 4. Płatności

 
 1. Koszt zakupu jednego punktu pozycjonującego to 1,00 złoty  netto (1,23 złoty brutto).
 2. Ceny abonamentu znajdują się w Serwisie https://www.podtatrami24.pl/dodaj-obiekt oraz w Panelu Użytkownika.
 3. Ceny mogą ulec zmianie, na zasadach jak w przypadku zmiany Regulaminu.
 4. Ceny podawane przez Usługodawcę w Serwisie zawierają oznaczenie netto lub brutto w złotych polskich. W przypadku cen netto do ceny ostatecznej zostanie doliczony podatek VAT na etapie składania zamówienia.
 5. Cena podana w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 6. Usługodawca może stosować okresowe obniżki ceny lub promocyjne oferty.
 7. Koszty związane z zamieszczeniem Ogłoszenia (np. projekt, koszty wykonania zdjęć, itp.) i ewentualne inne koszty ponosi Użytkownik.
 8. Użytkownik może wybrać formę płatności:
  1. przelew tradycyjny - przedpłata. Użytkownik powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Aktywowanie abonamentu lub punktów pozycjonujących następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy;
  2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU - przedpłata. Użytkownik powinien wpłacić/przelać należność za pośrednictwem systemu płatności. Aktywowanie abonamentu lub punktów pozycjonujących następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 9. Usługodawca wystawia fakturę i doręcza ją Użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem Panelu Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie pobrać fakturę w Panelu Użytkownika.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży (zakup abonamentu lub punktów pozycjonujących), o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Usługodawca wyznaczy dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Użytkownik oświadczy, że świadczenia nie spełni, Usługodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 11. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 

ROZDZIAŁ 5. KOMENTARZE

 
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom i Klientom zamieszczanie w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (komentarzy). Użytkownik lub Klient może dodawać komentarze w celu wyrażania opinii na temat treści zawartych w Serwisie informacyjnym albo Ogłoszeń. W tym celu powinien wypełnić formularz znajdujący się pod informacją i złożyć oświadczenia.
 2. Użytkownik może zamieszczać odpowiedzi na komentarze Klientów.
 3. Użytkownik ma możliwość zablokowania wystawiania opinii o jego Obiekcie w Panelu Użytkownika.
 4. Komentarze mogą być zamieszczane anonimowo lub przy użyciu pseudonimu.
 5. Użytkownik ani Klient nie może zamieszczać komentarzy sprzecznym z powszechnie obowiązującym prawem, naruszających godność osobistą lub obraźliwych, niedotyczących treści zawartych w Serwisie informacyjnym lub zawierających reklamę własnej lub cudzej działalności.
 6. Użytkownik lub Klient publikuje komentarze na własną odpowiedzialność, tj. ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną lub karną za treści swoich wypowiedzi. Usługodawca może kontrolować treść komentarzy, moderować je lub usuwać komentarze o treści niezgodnej z Regulaminem.
 7. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Usługodawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie lub na potrzeby przeprowadzania statystyk.
 
 

ROZDZIAŁ 6. SERWIS INFORMACYJNY

 
 1. W ramach Serwisu Usługodawca prowadzi Serwis informacyjny, który zawiera informacje o Zakopanem oraz okolicach, w tym o atrakcjach regionu, a także wiadomości z regionu i kalendarz wydarzeń w regionie.
 2. Serwis informacyjny może zawierać także reklamy oraz artykuły sponsorowane.
 3. Użytkownik i Klient ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:
  1. przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego;
  2. komentowanie informacji zawartych w Serwisie informacyjnym;
  3. zamieszczanie reklam lub artykułów sponsorowanych.
 1. Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
 2. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika lub Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.
 

ROZDZIAŁ 7. REKLAMA I ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 
 1. Użytkownik lub Klient może zamieszczać reklamę lub artykuł sponsorowany w Serwisie poprzez zamówienie składane bezpośrednio u Usługodawcy, zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Serwisu.
 2. Reklama lub artykuł sponsorowany mogą także dotyczyć Obiektu, w tym:
  1. miejsca reklamowe typu premium na stronie głównej Serwisu:
   1. Sekcja „Polecane obiekty – Zakopane Noclegi”. Ogłoszenie wyświetlane jest na stronie głównej oraz w każdej miejscowości w rubryce z prawej strony. O kolejności wyświetlania decyduje algorytm – Ogłoszenia wyświetlane są losowo.
   2. Sekcja „Popularne obiekty noclegowe w Zakopanem” wyświetlana tylko na stronie głównej Serwisu. O kolejności wyświetlania decyduje algorytm – Ogłoszenia wyświetlane są losowo.
  2. baner na stronie głównej Serwisu. O kolejności wyświetlania decyduje algorytm – Banery wyświetlane są losowo.
 1. Użytkownik lub Klient ma obowiązek działać w sposób zgodny z przeznaczeniem reklamy lub artykułu sponsorowanego, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa. Obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Reklamy lub artykuły sponsorowane są zamieszczane na czas określony wedle ustaleń stron oraz o treści i na warunkach cenowych uzgodnionych przez strony.
 3. Ceny ustalane są indywidualnie z Usługodawcą. Zapłata należności na rzecz Usługodawcy powinna nastąpić z góry, przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy, o ile strony nie ustalą inaczej.
 4. Usługodawca wystawia fakturę i doręcza ją Użytkownikowi drogą elektroniczną, o ile strony nie ustalą inaczej. Użytkownik może samodzielnie pobrać fakturę w Panelu Użytkownika.
 5. Użytkownik i Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa materiałów i informacji przekazanych Usługodawcy na potrzeby reklamy lub artykułu sponsorowanego, w tym obowiązany jest zadbać o zgodność materiałów z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 880 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. ze zm.) oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadku reklamy lub artykułu zamówionych przez Konsumenta, jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi (zamieszczenie reklamy lub artykułu sponsorowanego) ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W takim przypadku, jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania reklamy lub artykułu sponsorowanego), z uwzględnieniem cennika.
 7. W przypadku reklamy lub artykułu sponsorowanego zamówionych przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą odstąpienie od umwoy może nastąpić tylko na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). Za usługi wyświadczone do dnia odstąpienia Usługodawcy należy się wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania reklamy lub artykułu sponsorowanego), z uwzględnieniem cennika.
 8. Użytkownik lub Klient potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich do wszelkich materiałów, w tym praw do powielania i korzystania z materiałów (zdjęć, tekstów, itd.) zawartych w reklamie lub artykule sponsorowanym i tym samym Użytkownik lub Klient przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń osoby trzeciej dotyczących treści opublikowanych przez Użytkownika lub Klienta, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej, Użytkownik lub Klient zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz dokona zwrotu wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne) z tego tytułu.
 

ROZDZIAŁ 8. FORMULARZ KONTAKTOWY

 
 1. Klient może skorzystać z Formularza kontaktowego w celu kontaktu z Użytkownikiem, w tym w celu skierowania zapytania ofertowego do Użytkownika lub przekazania informacji Użytkownikowi.
 2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podjąć działania odpowiednie do treści wiadomości od Klienta, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 

ROZDZIAŁ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Użytkownikami lub Klientami będącymi przedsiębiorcami.
 2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia albo zablokowania Panelu Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż PodTatrami24.pl, do których linki zawarto w Serwisie.
 2. Wystąpienie siły wyższej (zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Usługodawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań, a których Usługodawca nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności) jak również innych wypadków losowych, które opóźniają lub utrudniają dostarczenie towaru, zwalniają Usługodawcę z obowiązku wynikających z Regulaminu.
 

ROZDZIAŁ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 
 1. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 6 Rozdziału 7 Regulaminu. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (o ile jakiekolwiek płatności zostały dokonane). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest  za niezawartą.
 

ROZDZIAŁ 11. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 
 1. Reklamacje w zakresie Serwisu i Usług Użytkownik lub Klient powinien kierować na adres Usługodawcy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres kontakt@podtatrami24.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie składającego reklamację.
 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ww. terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do Użytkownika będącego przedsiębiorcą.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.
 

ROZDZIAŁ 12. DANE OSOBOWE

 
 1. Podane przez Użytkowników lub Klientów dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
 2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub Klientów, lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.
 8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. Użytkownikom;
  2. firmie hostingowej,
  3. dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
  4. dostawcy usług internetowych,
  5. firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
  6. dostawcy platformy płatności elektronicznych,
  7. dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
  8. podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną;
 

ROZDZIAŁ 13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 
 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
 2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej PodTatrami24.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony PodTatrami24.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Klienta jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).
 
 

ROZDZIAŁ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Regulamin może ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że w razie zmian Regulaminu Usługodawca zamieści w Serwisie informację o treści zmian Regulaminu i utrzyma tę informację przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem albo Usługodawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta


Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Firma Usługowa Andrzej Łukaszczyk
34-531 Murzasichle
sądelska 103a
kontakt@podtatrami24.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy / Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów*. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN.

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


* – niepotrzebne skreślić

Wzór formularza reklamacyjnego – zgodny z RODO


………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

Firma Usługowa Andrzej Łukaszczyk
sądelska 103a
34-531 Murzasichle
kontakt@podtatrami24.pl

REKLAMACJA


Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)


Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.


* niepotrzebne skreślić.
** należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta


UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy


………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

Pan/Pani*
Firma Usługowa Andrzej Łukaszczyk
sądelska 103a
34-531 Murzasichle
kontakt@podtatrami24.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ


Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)


* – niepotrzebne skreślić